Newsletter

Memòria justificativa de la guia per a la protecció i la realització dels Drets Humans en la Contractació pública

DESCARREGA'T LA GUIA EN PDF

El marc jurídic i institucional del respecte, la protecció i la realització dels drets humans és complex i canviant. S’hi incardinen nivells de presa de decisió diferents (internacional, europeu, nacional i, fins i tot, local), així com institucions i organitzacions, la relació entre les quals no és sempre fàcil de determinar.

LLEI
“Els drets humans són drets inherents a tots els éssers humans, sense cap distinció de nacionalitat, lloc de residència, sexe, origen nacional o ètnic, color, religió, llengua o qualsevol altra condició. Tots tenim els mateixos drets humans, sense cap discriminació. Aquests drets són interrelacionats, interdependents i indivisibles.” Oficina de l’Alt Comissionat pels Drets Humans (ACNUDH)

El grau de garantia dels drets humans a l’Estat espanyol és, en tot cas, alt en una escala global, si tenim en compte les actuacions que es produeixen dins del territori de l’Estat. Això no vol dir, tanmateix, que no puguin exigir-se esforços majors, per exemple, davant de les recomanacions (quasi-vinculants) fetes pels comitès de les Nacions Unides o que no puguin promoure’s iniciatives encara emergents com la introducció de clàusules de drets humans en la contractació pública.

I és que la contractació pública té una funció estratègica com a impulsora de polítiques socials, econòmiques i ambientals i, doncs, com a garant dels drets humans. La contractació pública pot promoure pràctiques més sostenibles i respectuoses amb els drets humans per part de les empreses licitadores, a la vegada que confereix a l’Administració un rol protector i vigilant d’aquests drets fonamentals reconeguts als textos jurídics de més alt rang.

Aquesta secció, anomenada “Memòria justificativa de la Guia per a la protecció i la realització dels drets humans en els processos de contractació pública”, té per objectiu determinar el marc normatiu i institucional dels drets humans al món, Europa i l’Estat espanyol, així com el marc normatiu i la funció estratègica que avui correspon a la contractació pública espanyola. D’aquesta forma la Memòria demostra que el propòsit de la Guia, continguda en la secció següent, està plenament justificat i fonamentat jurídicament.

Index de Navegació de la guia per a la Protecció i la Promoció dels Drets Humans en la contractació pública