Newsletter

Marc normatiu i institucional entorn de la protecció, el respecte i la promoció dels drets humans: regulació internacional, europea i nacional

DESCARREGA'T LA GUIA EN PDF

1. La protecció, el respecte i la promoció dels drets humans és un deure dels Estats i de la resta d’actors: també de les empreses

Des de la creació de l’Organització de les Nacions Unides a San Francisco (Estats Units) l’any 1945, el dret internacional dels drets humans ha estat en constant evolució, certament determinat pels condicionants històrics, polítics i ideològics de cada moment.

I si al principi aquesta branca del dret regulava exclusivament les relacions entre els Estats sobirans, aquests han vist com s’ha anat limitant la seva sobirania i s’han anat incorporant a les relacions internacionals nous actors no estatals, el paper dels quals en l’esfera internacional no cessa de créixer. Es tracta especialment de les organitzacions internacionals (no només les Nacions Unides, sinó també organitzacions regionals com el Consell d’Europa i la Unió Europea i els seus homòlegs a Amèrica, Àfrica, el món àrab o Àsia, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics –OCDE, etc.), així com la ciutadania, sigui a nivell individual o a través d’organitzacions no governamentals (ONG) i de la societat civil (OSC). També el sector privat, on els sindicats han tingut un paper preponderant en tant que organitzacions de rellevància institucional i interès general, està adquirint un paper cada cop més rellevant com a actor global, tot i que la seva subjectivitat internacional encara és limitada. I és que les seves actuacions poden tenir un impacte enorme, tant positiu com negatiu, en la defensa i la promoció dels drets humans a nivell internacional.

Aquesta ampliació dels actors amb competències i capacitat d’influència en l’àmbit internacional s’ha vist acompanyada d’un canvi ideològic en la forma de concebre els drets humans, la qual cosa es materialitza en la doctrina de l’eficàcia horitzontal dels drets humans (o drittwirkung), en virtut de la qual els drets humans deixen de ser només una garantia per als ciutadans davant de les actuacions dels Estats (entenent-se per Estat les administracions públiques de qualsevol nivell territorial) per determinar també les relacions jurídiques entre particulars (siguin empreses, sindicats, la ciutadania a nivell individual o col·lectiu, les universitats i els centres de recerca, les ONG…).

És a dir, que els subjectes privats, en les relacions entre ells, també tenen l’obligació de respectar els drets humans. Així, els convenis internacionals de l’OIT, la Carta Social Europea i altres acords internacionals, amb un alt nivell de garantia i eficàcia jurídica, també afecten de manera clara l’actuació de les empreses. I, mentre que són poques les obligacions jurídiques imposades directament pel dret internacional als actors no estatals, són els Estats, a través del seu dret intern, els que tenen aquesta potestat (o aquest deure de protecció i garantia, com estableix la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans de 23 de setembre de 2010), per exemple i com es veurà més endavant, a través de la contractació pública.

A nivell internacional, la major part de les directrius adreçades al sector privat s’han vist canalitzades a través d’instruments de soft law, no vinculants, sense que el seguiment de les actuacions d’aquest sector pugui donar lloc a reparacions per incompliments jurídics. No obstant això, aquests principis, les noves iniciatives com el Pacte Mundial sobre la responsabilitat social de les empreses (o Global Compact), les diferents declaracions de l’OIT o els llibres verds i les comunicacions de la Comissió Europea en aquest sentit són un estàndard internacional amb una influència reconeguda i, consegüentment, un impacte potencial molt important.

El Pacte Mundial de Nacions Unides és una iniciativa internacional nascuda l’any 1999 que promou implementar deu principis universalment acceptats per promoure la responsabilitat social empresarial en les àrees de drets humans i empresa, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció en les activitats i l’estratègia de negoci de les empreses. Amb més de 13.000 entitats signatàries en més de 145 països, és la major iniciativa voluntària de responsabilitat social empresarial al món.

Les empreses que s’adhereixen al Pacte Mundial s’estan comprometent a “donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals internacionalment reconeguts dins del seu àmbit d’influència” (principi 1) i “assegurar-se de no ser còmplices en la vulneració dels drets humans” (principi 2), tot i que les mesures de control i sanció que emergeixen d’aquest compromís no formin part de l’esfera jurídica.

El paper crucial que tenen les empreses en la protecció dels drets humans queda palès si ens atenem a l’enfocament basat en els drets humans que les Nacions Unides pregonen des de fa uns lustres. Aquest enfocament pretén implicar tots els actors de la societat, tant públics com privats, en la consecució dels drets humans partint de la base que tots ells, en major o menor mesura i d’acord amb les seves competències i capacitats, poden actuar, i han de fer-ho, a través de la protecció, el respecte o la realització dels drets humans.

El paper crucial que tenen les empreses en la protecció dels drets humans queda palès si ens atenem a l’enfocament basat en els drets humans que les Nacions Unides pregonen des de fa uns lustres

Així, en el marc de les Nacions Unides el representant especial de drets humans i empreses transnacionals i altres empreses comercials, John Ruggie, va proposar l’any 2008 el marc “Protegir, Respectar i Remeiar”, establir àmbits de responsabilitat i actuació diferents per als Estats i les empreses a fi de garantir que les actuacions d’aquestes últimes no vagin en detriment dels drets humans, sigui eliminant o, almenys, mitigant els efectes negatius, així com proporcionant remeis efectius a les víctimes en cas que aquests es produeixin. Aquest document (de l’elaboració del qual s’ha criticat la manca de participació de la societat civil en el procés) incloïa tot un llistat de drets que es poden veure afectats per l’activitat empresarial basant-se en un estudi previ de 320 casos de presumptes abusos de drets humans però no és, en cap cas, exclusiu ni limitatiu. D’aquest document van sorgir els Principis rectors sobre les empreses i els drets humans (2011), que inclouen recomanacions concretes i pràctiques per a la implementació dels Principis, tot consolidant els reclams del Pacte Mundial. El llistat de drets que es poden veure afectats per l’activitat empresarial tal com el plantejava Ruggie és el següent:

Drets laborals

Llibertat d’associació

Dret d’organitzar i participar en negociacions col·lectives

Dret a la no discriminació

Abolició de l’esclavitud i el treball forçós

Abolició del treball infantil

Dret al treball

Dret al salari igual per treball igual

Dret a la igualtat a la feina

Dret a una remuneració justa i digna

Dret a un entorn laboral segur

Dret al descans i a l’oci

Altres drets

Dret a la vida, la llibertat i la seguretat de la persona

Protecció davant de la tortura o el tracte cruel, inhumà o degradant

Reconeixement i protecció iguals davant la llei

Dret a un judici just

Dret a la lliure determinació

Llibertat de moviment

Dret de reunió pacífica

Dret a contraure matrimoni i a formar una família

Llibertat de pensament, consciència i religió

Dret a sostenir opinions, a la llibertat d’informació i expressió

Dret a la vida política

Dret a la intimitat

Dret a un nivell de vida adequat (en particular, alimentació, vestit i habitatge)

Dret a la salut física i mental, accés a serveis mèdics

Dret a l’educació

Dret a participar a la vida cultural, en els beneficis del progrés científic i la protecció dels interessos dels autors

Dret a la seguretat social

Dos dels Principis rectors sobre les empreses i els drets humans fan èmfasi en el clar vincle entre contractació pública i drets humans:

  • Principi rector 5: “Els Estats han d’exercir una supervisió adequada a fi de complir les seves obligacions internacionals de drets humans quan contracten els serveis d’empreses, o promulguen lleis amb aquesta finalitat, que puguin tenir un impacte sobre el gaudi dels drets humans”, atès que “els Estats no renuncien a les seves obligacions internacionals de drets humans per privatitzar la prestació de serveis amb un possible impacte sobre el gaudi dels drets humans”
  • Principi rector 6: “Els Estats han de promoure el respecte dels drets humans per part de les empreses amb les quals duen a terme transaccions comercials”, en què s’apunta especialment que els Estats tenen “oportunitats excepcionals —individualment i col·lectivament— de promoure la conscienciació i el respecte dels drets humans entre les empreses, en particular en estipular els termes dels contractes, atorgant l’atenció deguda a les obligacions de l’Estat que demanen de la legislació nacional i internacional”

D’acord amb aquest marc i els Principis rectors, també val a dir que, tot i que els Estats no són responsables directament de les violacions dels drets humans comeses per agents privats, sí que poden estar incomplint les seves obligacions internacionals en aquesta línia si no adopten les mesures necessàries per prevenir, investigar, castigar i reparar els abusos comesos per aquests agents privats.

En tot cas, és essencial apuntar que, tot i l’esperit positiu dels Principis rectors i del Pacte Mundial cap a una major garantia dels drets humans en tot el món, el caràcter de soft law, o sigui, no vinculant, d’aquests mecanismes ha perpetuat la manca d’actuacions més incisives per part dels governs estatals, que es limiten a adoptar plans estratègics que no acaben comportant modificacions legals que obliguin les empreses, explícitament, al compliment dels drets humans en les seves activitats.

2. Convenis internacionals i òrgans internacionals garants del seu compliment

La Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH), adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948, tot just tres anys després d’acabada la Segona Guerra Mundial, va ser el primer instrument que regulava els drets humans, el valor declaratiu i interpretatiu (polític, no jurídic) de la qual perdura amb força avui dia. De la Declaració es desprèn la següent definició de “drets humans”, aportada per les Nacions Unides:

LLEI
“Els drets humans són drets inherents a tots els éssers humans, sense cap distinció de nacionalitat, lloc de residència, sexe, origen nacional o ètnic, color, religió, llengua o qualsevol altra condició. Tots tenim els mateixos drets humans, sense cap discriminació. Aquests drets són interrelacionats, interdependents i indivisibles.” (ACNUDH)

La Declaració és, doncs, la primera aproximació a la definició dels drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de tots i cadascun de nosaltres, com poden ser la igualtat davant la llei (article 7), llibertat de pensament, consciència i religió (article 18), el dret a l’educació (article 26) o el dret a participar i beneficiar-se de la vida cultural i del progrés científic (article 27).

Des de la seva aprovació, els principis no vinculants establerts a la DUDH han estat concretats a través de més de 200 tractats internacionals i els seus protocols (aquests sí, amb valor jurídic per a aquells Estats que els ratifiquen), així com de costums, principis generals del dret internacional i altres normes substantives i processals. Destaquen el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDCP) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics i Culturals (PIDESC), ambdós aprovats el 1966, però el llistat és interminable: la Convenció contra la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants (1984), la Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona (1979), la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006)… incorporant també els drets emergents de tercera i quarta generació, que han anat actualitzant i complementant els drets humans reconeguts i sistematitzats anteriorment a mesura que sorgien nous reptes globals (per exemple, el dret humà a l’aigua, que no fou declarat com a tal –de manera no vinculant– fins a l’any 2010, el dret a un medi ambient saludable, o el dret al desarmament).

Tots aquests instruments internacionals no tenen, però, cap sentit si la seva adopció no va acompanyada de l’establiment d’òrgans específics que s’encarreguin del seguiment i el control de l’aplicació que en fan els Estats

Tots aquests instruments internacionals no tenen, però, cap sentit si la seva adopció no va acompanyada de l’establiment d’òrgans específics que s’encarreguin del seguiment i el control de l’aplicació que en fan els Estats. De la mà de l’aprovació dels diversos instruments vistos anteriorment s’han anat creant en el marc de les Nacions Unides uns comitès especialitzats que supervisen les actuacions dels Estats en l’àmbit concret de la seva competència. La tasca d’aquests comitès és diversa: examen d’informes periòdics, de comunicacions o queixes de particulars (cosa que els dóna una funció quasi-contenciosa), de comunicacions o queixes interestatals, investigacions d’ofici i visites, i procediments d’urgència i alerta ràpida, així com l’important Examen Periòdic Universal, dut a terme al si del Consell de drets humans i que analitza el compliment per part de l’Estat analitzat de totes les àrees de drets humans. El paper d’aquests comitès en tant que principals intèrprets dels tractats i protocols és àmpliament reconegut, pel que fa tant als mecanismes de seguiment com als de control.

Malgrat que les decisions d’aquests òrgans no són del tot vinculants (en realitat la seva tasca és la d’assistència i orientació als Estats en la implementació dels instruments internacionals), la tendència mostra que aquests, i altres institucions internacionals, n’han reconegut la legitimitat, si bé una major apropiació de la jurisprudència d’aquests comitès en la resolució dels casos a nivell estatal (amb la qual cosa es conferiria un caràcter obligatori als dictàmens) contribuiria a la creació d’un sistema més homogeni de protecció dels drets humans a nivell internacional.

Igualment, en tot cas, el que no existeix són mecanismes coercitius dins del sistema de protecció dels drets humans, cosa que impossibilita la reparació del dany a les víctimes individuals de violacions de drets humans.

En el marc de les Nacions Unides, però com a mecanisme independent, es va crear l’any 1998 el Tribunal Penal Internacional, competent per jutjar crims de guerra, genocidi, crims de lesa humanitat i el crim d’agressió, tots ells conduents a les majors violacions dels drets humans.

 

Tot i que el Tribunal Penal Internacional no jutja els crims comesos per les empreses ni pels Estats sinó per persones físiques concretes, és important remarcar la competència del Tribunal inclosa a l’article 93.10 de l’Estatut de Roma que obre la porta a l’enjudiciament de crims greus per l’explotació il•legal de recursos naturals, el tràfic d’armes, el tràfic de persones, el terrorisme, els delictes financers, l’ocupació de terres o la destrucció del medi ambient, entre d’altres, tot demostrant la rellevància que han adquirit aquests actes il•lícits en la desfiguració de la pau i l’estabilitat al món.

3. La Unió Europea i el Consell d’Europa

A nivell europeu existeixen dues institucions supranacionals que han tingut un paper pioner al món en l’àmbit de la defensa dels drets humans. Es tracta, per una banda, de la Unió Europea, el club dels 28 en el qual el Parlament, el Consell, la Comissió i el Tribunal de Justícia tenen cadascun les seves funcions pròpies en aquest àmbit. D’altra banda, el Consell d’Europa reuneix 47 Estats europeus i el seu màxim representant en drets humans és el Conveni Europeu dels Drets Humans (CEDH), les violacions del qual són fiscalitzades pel Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

Al si de la Unió Europea es va adoptar, l’any 2000, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió o Carta de Niça. Aquesta Carta té la finalitat de sistematitzar els drets humans que romanien dispersos en diverses fonts tant nacionals com internacionals, sempre d’acord amb els valors indivisibles i universals de la dignitat humana, la llibertat, la igualtat i la solidaritat i amb els principis de democràcia, l’Estat de dret (i, evidentment, el respecte als drets humans, tal com proclama l’article 2 del Tractat de la Unió Europea). Reprèn, entre d’altres, la Carta comunitària dels drets socials fonamentals dels treballadors (1989) o la Carta Europea dels Drets del Nen (1992).

La Carta, un recull molt garantista en el moment de la seva adopció, supera la classificació de drets civils i polítics, d’una banda, i econòmics, socials i culturals, de l’altra, i els agrupa juntament amb els de tercera i quarta generació basant-se en els principis i valors de la Unió: dignitat, llibertat, igualtat, solidaritat, ciutadania i justícia.

Quan va entrar en vigor el Tractat de Lisboa l’any 2009, els drets, llibertats i principis consagrats a la Carta van passar a ser jurídicament vinculants i aquesta va adquirir el mateix valor jurídic que els tractats (article 6 del Tractat de la Unió Europea). La Carta pot ser invocada pels ciutadans en relació amb accions provinents de les institucions de la Unió, així com a aquelles provinents dels Estats membres sempre que estiguin aplicant normativa europea.

A més, hi ha altres disposicions del Tractat de la Unió Europea i del Tractat de Funcionament de la Unió Europea que recullen altres drets específics, com l’article 8 d’aquest segon tractat, relatiu a la igualtat entre l’home i la dona, o l’article 16, relatiu al dret a la protecció de dades de caràcter personal. Igualment, d’acord amb la coherència de polítiques, la Unió Europea també s’ha marcat com a objectiu promoure els drets humans més enllà de les seves fronteres per mitjà de les polítiques d’acció exterior.

Quant al seguiment i control del compliment dels drets humans, el Tractat de la Unió Europea, a l’article 7, estableix un mecanisme de control polític de les violacions de drets humans per mitjà del qual el Consell pot decidir la suspensió de determinats drets derivats dels Tractats davant de l’existència d’una violació greu i persistent dels drets de l’article 2 per part d’un Estat membre. Tanmateix, aquest mecanisme sancionador ha tingut una aplicació gairebé nul•la des de la seva aprovació.

A banda d’això, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, especialment per mitjà de les seves decisions prejudicials (article 267 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea), ha creat una àmplia jurisprudència en l’àmbit de la protecció dels drets humans. I ho ha fet tot recordant els diversos instruments existents, tant nacionals com internacionals, com el dret de la Unió, els convenis internacionals inclosos en els Tractats, els drets fonamentals reconeguts a les constitucions dels Estats membres, etc. Dins d’aquest recull d’instruments hi destaquen les repetides mencions al Conveni Europeu dels Drets Humans. De fet, el mateix Tractat de Lisboa insta la Unió Europea a adherir-s’hi, cosa que permetria a la ciutadania adreçar-se directament al TEDH, un òrgan especialitzat en la matèria, per denunciar violacions de drets humans per part de les institucions europees (es tractaria d’un aspecte molt rellevant atès que s’ha demostrat que les denúncies ciutadanes són el veritable nucli de la protecció dels drets humans). Tanmateix, des de desembre de 2015 l’adhesió al Conveni està aturada perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictaminar que el projecte d’acord no era compatible amb els Tractats de la Unió.

Al desembre de 2015, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea anul·lava el pacte comercial entre la Unió Europea i el Marroc perquè considerava que el país nord-africà estava estenent la seva sobirania sobre el Sàhara Occidental, una sobirania no reconeguda per la Unió Europea, els seus Estats membres ni, de manera més general, les Nacions Unides. Així, prohibia l’intercanvi de productes agrícoles i pesquers provinents d’aquest territori per part del Marroc, que està violant el dret internacional. A més, el Tribunal instava el Consell Europeu a assegurar-se que no existeixen indicis d’una explotació dels recursos naturals del Sàhara Occidental sota control marroquí susceptible d’anar en detriment dels seus habitants i d‘atemptar contra els seus drets fonamentals. Tot i que aquesta decisió fou revocada un any després, el clar missatge de la Unió es manté: Marroc no té sobirania sobre el Sàhara Occidental i no pot comercialitzar amb els béns d’aquest territori.

Per últim, tot ciutadà de la Unió o amb residència o seu social en un dels Estats membres pot acudir al Defensor del Poble Europeu, directament o per mediació d’un membre del Parlament Europeu, a fi de denunciar un acte de mala administració en l’actuació de les institucions comunitàries que atempti contra els drets humans reconeguts al dret de la Unió (excepte el TJUE i el Tribunal de Primera Instància). El Defensor del Poble Europeu, com passa sovint amb els defensors del poble, no és un mecanisme sancionador, sinó que emet informes específics que inclouen recomanacions per als Estats infractors, així com informes anuals. Tot i així, aquests informes gaudeixen d’un ampli reconeixement i són àmpliament utilitzats de base per a futures accions.

En el marc del Consell d’Europa, organització supranacional formada per 47 Estats europeus, s’han aprovat fins avui 223 tractats, bona part d’ells relatius a la protecció i el foment dels drets humans. L’instrument més important del Consell d’Europa en aquesta matèria és el Conveni Europeu dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals aprovat l’any 1950 (i els seus protocols addicionals), citat anteriorment. Els drets consagrats a la Convenció (el dret a la vida, el dret a un judici just en els àmbits civil i penal, el dret al respecte a la vida privada i familiar, la llibertat d’expressió, la llibertat de pensament, consciència i religió, el dret de sufragi…) són garantits per l’acció del Tribunal Europeu de Drets Humans, que permet a les víctimes de violacions de drets humans per part d’un dels Estats part de denunciar aquesta actuació sempre que hagi esgotat els recursos judicials interns d’aquest país. Pel que fa a la resta d’instruments legals, cadascun d’ells determina els mètodes de supervisió del seu compliment per part dels Estats, cosa que inclou l’anàlisi dels informes periòdics presentats pels diversos Estats o les visites sobre el terreny, entre d’altres.

4. La Constitució espanyola i el marc jurídic estatal

La Constitució espanyola, com a màxim garant dels drets i llibertats de la ciutadania, estableix explícitament a l’article 10.2 que “les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya”. Es reconeix, doncs, el gran valor de la DUDH i altres tractats i protocols en matèria de drets humans, tant a nivell interpretatiu (l’article 10.2 mencionat) com a nivell d’aplicabilitat, atès que en virtut de l’article 96 els tractats internacionals formen part del dret intern espanyol.

Es reconeix, doncs, el gran valor de la DUDH i altres tractats i protocols en matèria de drets humans, tant a nivell interpretatiu (l’article 10.2 mencionat) com a nivell d’aplicabilitat, atès que en virtut de l’article 96 els tractats internacionals formen part del dret intern espanyol.

Això és important perquè, si bé en principi els drets fonamentals inclosos en la Constitució es consideren més garantistes que els drets adoptats a nivell global, més genèrics, en ocasions a nivell internacional s’adopten acords referents a nous drets i nous fenòmens de manera més ràpida que a nivell espanyol, demostrant que l’ordenament intern no és sempre tan progressista com es podria esperar.

L’Estat espanyol ha ratificat la gran majoria d’instruments internacionals de drets humans de les Nacions Unides, l’Organització Internacional del Treball (OIT) i de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), tal com es mostra en el llistat següent i que, com s’ha mencionat anteriorment, formen part de l’ordenament jurídic intern espanyol.

Instrument internacional Any d’adopció Any de ratificació per part de l’Estat espanyol
Conveni de l’OIT 29 sobre el treball forçós o obligatori 1930 1932
Convenció per a la prevenció i la sanció del delicte de genocidi 1948 1969
Conveni de l’OIT 87 sobre la llibertat sindical i la protecció del dret de sindicació 1948 1977
Convenció per a la supressió del tràfic de persones i l’explotació de la prostitució aliena 1950 1962
Convenció sobre l’estatut dels refugiats 1951 1978
Conveni de l’OIT 98 sobre el dret de sindicació i negociació col·lectiva 1949 1977
Conveni de l’OIT 100 sobre la igualtat de remuneració 1951 1967
Convenció suplementària sobre l’abolició de l’esclavitud, el tràfic d’esclaus i les institucions i pràctiques anàlogues a l’esclavitud 1957 1967
Conveni de l’OIT 105 sobre l’abolició dels treballs forçosos 1957 1967
Conveni de l’OIT 111 sobre la discriminació en termes d’ocupació 1958 1967
Convenció relativa a la lluita contra les discriminacions en l’esfera de l’ensenyament 1960 1969
Convenció internacional sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial, inclòs l’article 14 que confereix al Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Racial la competència per rebre queixes individuals 1965 1969 i 1998  (article 14)
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals 1966 1977
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics 1966 1977
Primer protocol facultatiu del PIDCP pel qual s’accepta la competència del Comitè de drets humans per rebre queixes d’individus sobre presumptes violacions als drets  continguts al Pacte 1966 1985
Protocol sobre l’estatut dels refugiats 1967 1978
Protocol pel qual s’institueix una Comissió de Conciliació i Bons Oficis facultada per resoldre les controvèrsies entre Estats a les quals pugui donar lloc la Convenció relativa a la lluita contra les discriminacions en l’esfera de l’ensenyament 1962 1992
Convenció relativa a la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural 1975 1982
Conveni de l’OIT 138 sobre l’edat mínima d’admissió al món laboral 1973 1977
Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona 1979 1984
Convenció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, així com l’article 22 que faculta al Comitè contra la Tortura per rebre queixes individuals per presumpta violació d’algun dels drets continguts a la Convenció 1984 1987
Segon protocol facultatiu del PIDCP destinat a abolir la pena de mort 1989 1991
Convenció sobre els drets de la infància 1989 1990
Protocol facultatiu de la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona que habilita amb un doble sistema d’investigació d’ofici i de queixes individuals al Comitè corresponent 1999 2001
Conveni de l’OIT 182 sobre la prohibició de les pitjors formes de treball infantil i l’acció immediata per a la seva eliminació 1999 2001
Protocols facultatius de la Convenció sobre els drets de la infància relatius a la participació de la infància en els conflictes armats i a la venda d’infants, la prostitució infantil i la utilització de la infància en la pornografia 2000 2002
Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional i Protocols que la complementen sobre el tràfic il·lícit de migrants per terra, mar i aire, així com per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, especialment dones i infància 2000 2002
Protocol facultatiu de la Convenció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants que estableix el Subcomitè per a la Prevenció de la Tortura amb competència per visitar regularment qualsevol centre de detenció situat als Estats parts a fi de prevenir la tortura i altres maltractaments, a la vegada que obliga els Estats part a establir un o diversos mecanismes nacionals de prevenció de la tortura 2002 2006
Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat 2006 2007
Protocol facultatiu de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat que habilita el Comitè respectiu a rebre queixes individuals 2006 2007
Convenció internacional per a la protecció de totes les persones contra les desaparicions forçoses 2006 2009
Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals 2007 2007
Protocol facultatiu del PIDESC que habilita el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals a rebre queixes individuals per presumpta violació d’algun dels drets continguts al Pacte 2008 2010
Protocol facultatiu 3 de la Convenció dels drets de la infància que habilita el Comitè respectiu a rebre queixes individuals i realitzar investigacions d’ofici 2011 2013

Font: elaboració pròpia

Amb la ratificació, l’Estat també accepta els dictàmens, informes, recomanacions i documents de seguiment que adopten els comitès corresponents però, a falta d’una necessària modificació de la legislació interna espanyola, no queda sotmès a ells jurídicament (excepte en el cas de les sentències fermes del TEDH).

Aquesta realitat és preocupant si tenim en compte que són diversos els comitès que han condemnat l’Estat espanyol per vulneració de drets humans (el Comitè contra la tortura, el Comitè sobre la discriminació contra la dona, el Comitè de drets econòmics, socials i culturals) i que han vist com l’Estat no duia a terme cap actuació ni reparació en aquest sentit, incomplint el principi de bona fe en virtut del qual es va sotmetre als tractats internacionals en qüestió.

D’altra banda, no són d’aplicació a l’Estat espanyol, per no haver estat ratificats, instruments com el Conveni sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i els crims de lesa humanitat (1968), diverses convencions sobre l’apartheid (1973, 1985) o la Convenció internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors i les treballadores migrants i els seus familiars (1990).

En el marc del Consell d’Europa, l’Estat espanyol ha ratificat 129 dels 223 tractats de l’organització. En l’àmbit dels drets humans, destaca el Conveni Europeu dels Drets Humans (1950, ja citat anteriorment) i els seus protocols, la Carta Social Europea (1961), el Conveni europeu sobre l’exercici dels drets de la infància (1996) i el de protecció de la infància contra l’explotació i l’abús sexual (2007), el Conveni europeu sobre drets humans i biomedicina (1997), la Convenció sobre la prevenció del terrorisme (2007) o la Convenció sobre la prevenció i el combat de la violència contra la dona i la violència domèstica (2011), entre d’altres.

L’article 53 de la Constitució és l’encarregat de classificar els drets d’acord amb el seu sistema de protecció. Els articles 14 a 38 (“Drets i llibertats”, Capítol II) són vinculants per a tots els poders públics, és per mitjà de la reserva de llei que s’han de desenvolupar i poden ser susceptibles d’enjudiciament davant del Tribunal Constitucional a través d’un recurs d’inconstitucionalitat. Entre aquests articles es troben el dret a l’honor, el dret a la tutela judicial efectiva, el dret a l’educació i el dret a sindicar-se i a fer vaga. A més, els articles 15 a 29 (“Drets fonamentals i llibertats públiques”) i 14 (principi d’igualtat) poden ser invocats davant dels tribunals ordinaris per mitjà d’un procés sumari i preferent, així com davant del Tribunal Constitucional per mitjà del recurs d’empara.

Per contra, al Capítol II no s’hi troben el dret a la protecció de la salut, a l’accés a la cultura, a un medi ambient adequat o a un habitatge digne i adequat, que s’emmarquen en els “Principis rectors de la política social i econòmica” (Capítol III) i gaudeixen d’un grau de protecció menor, ja que només poden ser al·legats davant la jurisdicció ordinària d’acord amb les lleis que els desenvolupin (el Codi Penal, la legislació penal específica com, per exemple, en matèria antiterrorista, etc.).

D’altra banda, a l’Estat espanyol es parla d’una tutela multinivell dels drets humans (també anomenats drets fonamentals), atès que existeixen diversos poders públics, i també privats, que contribueixen a configurar aquests drets. Així, no només ens trobem amb una relació de drets i llibertats establerts a nivell internacional per les Nacions Unides i altres organitzacions, a nivell europeu pel Consell d’Europa i la Unió Europea i a nivell nacional per les autoritats centrals, interpretacions judicials dels nous drets incloses. En l’àmbit públic, també han estat les comunitats autònomes i els ens locals els qui han volgut reconèixer els drets humans per si mateixos i reforçar-ne l’efectivitat a nivell subnacional. Això no obstant, el Tribunal Constitucional ha dictaminat, a través de la sentència 247/2007 (amb cinc vots particulars dissidents), que no és competència dels estatuts d’autonomia establir directament drets subjectius que no estiguin lligats al sistema institucional determinat al nivell central, sinó que els textos suprems autonòmics s’han de limitar a “directrius, objectius o mandats” (o, com la mateixa institució menciona a la sentència 31/2010, a “altres tipus de drets”, diferents dels drets fonamentals”).

En qualsevol cas, les vulneracions de drets humans estan subjectes, com s’ha mencionat, a la legislació ordinària o al Tribunal Constitucional depenent del dret humà que estigui en joc. A més, les figures del Defensor del Poble i el Ministeri Fiscal també són garants de la protecció dels drets humans a l’Estat espanyol, com existeix igualment a cada ministeri o agència un o diversos departaments que s’encarreguen de vetllar per ells. També institucions a nivell autonòmic tenen encomanada aquesta missió, com el Defensor del Poble i els defensors sectorials (del consumidor, del menor…), els departaments corresponents de cada conselleria i, en alguns casos (Catalunya, Balears, País Basc), amb comissions parlamentàries específiques. Per acabar, cada cop és més freqüent la figura del defensor dels drets humans a nivell local, particularment a Catalunya (anomenat síndic de greuges).

En definitiva, es pot afirmar que a l’Estat espanyol existeix una miríada de garanties legislatives i institucionals (públiques, però també privades) que s’encarreguen de vetllar pel compliment dels drets humans al territori. La Constitució espanyola n’és el màxim exponent, i s’encarrega d’apuntar els drets humans, i conferir-los un estatus o un altre d’acord amb el nivell de garantia i protecció del qual són mereixedors (sense entrar a discutir que aquesta categorització no té en compte l’absoluta interrelació entre tots ells i els problemes que planteja l’oblit d’aquest fet). A la vegada, per la remissió a les garanties establertes a nivell europeu (a través de la Unió Europea i el Consell d’Europa) i internacional (especialment per mitjà –però no únicament– de les Nacions Unides), la Constitució espanyola esdevé una peça clau per a la protecció dels drets humans en les actuacions de les administracions públiques, però també dels actors de la societat civil.

En l’àmbit públic, també han estat les comunitats autònomes i els ens locals els qui han volgut reconèixer els drets humans per si mateixos i reforçar-ne l’efectivitat a nivell subnacional