Newsletter

Introducció de la guía

DESCARREGA'T LA GUIA EN PDF

Les administracions públiques catalanes, com totes les administracions de l’Estat espanyol, estan obligades a respectar i potenciar el contingut dels drets humans consagrats als tractats internacionals signats per l’Estat, al Conveni Europeu dels Drets Humans del Consell d’Europa i a la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, i a la Constitució espanyola.

Mitjançant la contractació pública les administracions públiques accedeixen al mercat d’obres, serveis i subministraments i presten de forma indirecta els seus serveis públics. Aquesta contractació suposa una elevada despesa pública.

Atesa la importància de la contractació pública en els últims anys s’ha considerat que la contractació no ha de limitar-se a ser un mitjà transparent i eficaç de provisió de béns i serveis a favor de les administracions, i que s’ha d’entendre també com una eina jurídica al servei dels poders públics per al compliment de les seves finalitats generals, de les seves polítiques públiques. Es configura d’aquesta forma la concepció de la funció estratègica de la contractació pública, cosa que significa que, mitjançant la contractació, s’han d’assolir altres finalitats d’interès general.

Dins d’aquestes altres finalitats es troba la defensa dels valors socials i mediambientals de la nostra societat, i també hi ha de ser present la protecció i desenvolupament dels drets humans. És evident que, si la defensa i el desenvolupament dels drets humans són un objectiu primordial de totes les administracions públiques i si la contractació pública suposa una part molt important de la despesa pública, aquesta activitat s’ha de vincular a l’objectiu primordial de la defensa i protecció dels drets humans.

En aquest sentit es poden destacar dos documents de valor singular en el tractament de la responsabilitat de les empreses per violacions dels drets humans i el paper que han de tenir els Estats per evitar aquestes violacions.

En els “Principis rectors sobre les empreses i els drets humans. Posada en pràctica del marc de les Nacions Unides per protegir, respectar i remeiar” (el Consell de Drets Humans de l’ONU va fer-se seus aquests Principis rectors per mitjà de la Resolució 17/4, de 16 de juny de 2011) es diu el següent:

LLEI

“Las obligaciones Internacionales de derechos humanos exigen que los Estados respeten, protejan y realicen los derechos humanos de las personas que se encuentran en su territorio y/o jurisdicción. Eso incluye el deber de proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas por terceros, incluidas las empresas. Los Estados deben ejercer una supervisión adecuada con vistas a cumplir sus obligaciones Internacionales de derechos humanos cuando controlan los Servicios de empresas, o promulgan leyes a tal fin, que puedan tener un impacto sobre el disfrute de los derechos humanos. Los Estados deben promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas con las que lleven a cabo transacciones comerciales”.

Per la seva part, l’Informe de la Comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu, de 19 de juliol de 2016, sobre la responsabilitat de les empreses per violacions greus dels drets humans en tercers països , afirma:

LLEI

“Observa que la globalización y la internacionalización crecientes de las actividades empresariales y las cadenas de suministro aumentarán la importancia de la función que desempeñan las empresas en lo referente a velar por el respeto de los derechos humanos y crearán una situación en la que los estándares, las normas y la cooperación internacionales son fundamentales para evitar violaciones de los derechos humanos en terceros países; manifiesta su profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos cometidas en terceros países, también como consecuencia de algunas decisiones en materia de gestión tomadas por empresas y sociedades mercantiles así como por particulares, agentes no estatales y agentes estatales; recuerda a los agentes empresariales que en sus operaciones a escala mundial tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, con independencia de dónde se encuentren sus usuarios y de si el Estado de acogida cumple sus obligaciones en materia de derechos humanos;
Reitera la urgente necesidad de actuar de manera continuada, eficaz y coherente a todos los niveles, también a nivel nacional, europeo e internacional, con el fin de luchar eficazmente contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas internacionales, desde que se producen, y de abordar los problemas jurídicos derivados de la dimensión extraterritorial de las empresas y de su gestión, así como de disipar la consiguiente incertidumbre sobre la atribución de la responsabilidad por la violación de los derechos humanos;

Pide a la Unión y a los Estados miembros que adopten normas claras que dispongan que las empresas establecidas en su territorio o jurisdicción deben respetar los derechos humanos en todas sus operaciones y en todos los países y contextos en los que operan, así como en lo referente a sus relaciones comerciales, también fuera de la Unión; considera que las empresas, según su tamaño y capacidades, incluidos los bancos y otras entidades financieras o de crédito que operan en terceros países, deben cerciorarse de que cuentan con sistemas para la evaluación de los riesgos y mitigación de los posibles efectos negativos relacionados con los derechos humanos, el trabajo, la protección del medio ambiente y los aspectos relacionados con catástrofes de sus operaciones y sus cadenas de valor; insta a los Estados miembros a evaluar periódicamente la adecuación de dichas normas y solventar las deficiencias”.

Existeix, doncs, una obligació de les empreses de respectar els drets humans, i també una obligació dels Estats d’adoptar las normes necessàries per tal de garantir que les empreses respectin els drets humans. Una forma de fer efectiu aquest respecte pot ser mitjançant la normativa que estableix les relacions entre les administracions i les seves empreses contractistes. En aquest sentit, l’exposició de motius de la nova LCSP estableix:

LLEI

“Además, con el ánimo de favorecer el respeto hacia los derechos humanos, y en especial hacia los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras y de los pequeños productores de países en vías de desarrollo, se introduce la posibilidad de que tanto los criterios de adjudicación como las condiciones especiales de ejecución incorporen aspectos sociales del proceso de producción y comercialización referidas a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate, y en especial podrá exigirse que dicho proceso cumpla los principios de comercio justo que establece la Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo (2005/2255, INI)), en su apartado 2”.

Aquesta Guia, d’acord amb el principis exposats, i emmarcada dins de la concepció estratègica de la contractació, tracta de ser una eina senzilla i clara a l’abast de les administracions públiques catalanes per tal que puguin incorporar al seu procediment de contractació pública instruments a favor de la protecció i desenvolupament dels drets humans.

RESPONSABLE

L’Ajuntament de Barcelona va prendre, mitjançant un decret de l’Alcaldia de l’any 2016, la decisió innovadora d’incloure una clàusula en la contractació pública que impedeix adjudicar licitacions a empreses que operen en paradisos fiscals.
Es tracta d’incorporar, fent una interpretació amplia de la legislació actual, “una clàusula contractual de caràcter essencial en tots els contractes públics municipals, incloent-hi les entitats que conformen el grup municipal, que estableixi que les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les institucions europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la hisenda pública” (segons la Proposta de resolució que el gerent de l’Ajuntament va elevar a Alcaldia).
Amb aquest pas, l’Ajuntament de Barcelona anava més enllà de la declaració política de ser una ciutat lliure de paradisos fiscals i, de manera pionera, regulava tècnicament en els contractes públics la seva voluntat de no tenir relació jurídica amb una empresa que, directament o mitjançant empreses pantalla o filials, desviés fons als paradisos fiscals amb la intenció d’evadir les seves obligacions tributàries o legals. El Parlament de Catalunya va adreçar aquesta mateixa proposta al Govern per mitjà de la Moció 223/X de l’any 2015, atès que el marc legal vigent de contractació pública no estableix aquesta causa com a motiu de prohibició per a contractar.

En aquesta línia, és important destacar, com s’ha comentat en la Memòria justificativa, el Pla Nacional d’Empreses i Drets Humans (Resolució d’1 de setembre de 2017, de la Secretaria d’Estat d’Afers Exteriors, publicada al BOE el 14 de setembre de 2017). Aquest Pla Nacional contribueix a la visió estratègica de la contractació pública, vinculant l’acció de l’Administració en els processos de compra pública amb el respecte als drets humans. En aquest sentit, el Pla estableix una sèrie de principis rectors, el cinquè dels quals estableix que:

LLEI

“Las administraciones públicas ejercerán una supervisión adecuada del posible impacto sobre los derechos humanos cuando contraten los servicios de empresas para la prestación de servicios, tanto dentro como fuera del territorio español.”

Entre les mesures previstes per assolir-ho, el Pla preveu:

LLEI

“El Gobierno examinará cómo aplicar criterios alineados con los Principios Rectores en relación con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad y otras normas vigentes en el mismo ámbito.”

El mateix Pla incideix en l’observança dels principis de la contractació pública, per poder mantenir l’harmonia entre aquestes mesures i la normativa d’aplicació:

LLEI

“El Gobierno velará por el respeto estricto de los derechos humanos por parte de las empresas en las transacciones comerciales que lleve a cabo con las empresas, estableciendo las medidas necesarias de forma que no se discrimine a las PYMES, se respeten las disposiciones del Tratado de la UE sobre no discriminación, igualdad de trato y transparencia y no se añadan cargas administrativas para los poderes adjudicadores o las empresas.”

De fet, el Pla preveu expressament la inclusió de clàusules de respecte als drets humans en la contractació, tot i que són específics per als contractes en matèria de defensa. Tot i que aquest no suposa l’objecte estricte d’aquesta Guia, la clara voluntat humanitària de l’Estat en la contractació pública contribueix a justificar els seus objectius i contingut.

LLEI

“El Gobierno se compromete a incluir cláusulas de respeto a los derechos humanos en la contratación de servicios militares y de seguridad privados de acuerdo con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1990), el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979) y el Tratado sobre el Comercio de Armas (2013).”