Newsletter

Clàusules proposades per introduir en els contractes

I. CONDICIONS PER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ

A. Declaració responsable

D. ____, AMB N.I.F. O DOCUMENT QUE EL SUBSTITUEIXI ____, EN NOM PROPI O EN REPRESENTACIÓ DE L’EMPRESA ____ i amb plena capacitat d’obrar , DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: a) Que no ha estat condemnada mitjançant resolució judicial o administrativa ferma (sigui nacional o internacional) per qualsevol vulneració dels drets humans recollits en les disposicions nacionals i en els tractats internacionals subscrits per l’Estat espanyol. b) Que es compromet a actuar amb la diligència deguda efectiva i responsable per tal d’assegurar el respecte als drets humans al llarg de tota l’execució del contracte, permetent i facilitant les funcions de supervisió de l’entitat contractant encaminades a acreditar-ho. c) Que es compromet a actuar amb la diligència deguda efectiva i responsable perquè les obligacions en matèria de drets humans siguin tingudes en compte per part de totes les empreses subcontractistes que participin en l’execució del contracte, i a informar l’entitat contractant en cas de conèixer algun incompliment per part seva. d) Que l’empresa i les seves empreses subcontratistes no estan condemnades per resolució administrativa ferma (d’organismes internacionales com Nacions Unides, l’OCDE, etc.) per vulneració dels drets humans d’acord amb l’ordenament jurídic espanyol i els tractats internacionals subscrits per l’Estat espanyol. e) Que l’empresa i les seves empreses subcontractistes no són còmplices de cap vulneració d’un tractat internacional subscrit per l’Estat espanyol. f) Que els treballadors i les treballadores de l’empresa licitadora i les subcontractistes no han estat condemnades per vulneració dels drets humans en el marc de la seva tasca professional. g) Que els treballadors i les treballadores han estat formades en matèria de drets humans i de dret internacional humanitari i/o que l’empresa els oferirà aquesta formació al llarg de l’execució del contracte. h) Que, en el marc de la producció del bé o subministrament o de la prestació del servei, particularment en les fases inicials com la fase d’extracció de materials, l’empresa i les seves empreses subcontractistes no han vulnerat els drets humans. i) Que els productes i els serveis objecte del contracte no s’han provat sobre població civil ni en situacions d’ocupació il•legal d’un territori.

B. Informació cadena de subministrament

ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA EN MATÈRIA DE DRETS HUMANS 1. Informar l’òrgan de contractació de la cadena de valor, de manera que s’exposi el desenvolupament de les activitats de l’organització empresarial de l’empresa contractista en totes les fases de producció (fases d’extracció de materials i de prova incloses), així com les empreses subcontractistes. 2. Informar l’òrgan de contractació dels mitjans que utilitzarà l’empresa contractista a fi d’influir en les polítiques de les empreses proveïdores i evitar així les vulneracions dels drets humans.
II. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
1. Els criteris per a l’adjudicació del contracte són els següents: CRITERIS VALORATS MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR:
  • Disposició en l’execució del contracte d’un pla de compliment normatiu en matèria de drets humans en què figuri l’establiment de polítiques i procediments adequats i suficients per garantir que l’empresa licitadora, inclòs, si s’escau, el seu personal directiu, empleats i empleades i agents vinculats, compleix amb el marc normatiu aplicable en matèria de drets humans ……………………………………………… Fins a 2 punts
CRITERIS VALORATS MITJANÇANT FÓRMULES O DE FORMA AUTOMÀTICA: • Presentació del certificat ISO 20400 ………………………………………………… Fins a 2 punts
III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

A. Condicions especials que han de constar en l’anunci de licitació i als plecs

ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS
  1. A més d’estar obligat a complir totes les obligacions establertes en la normativa vigent, l’empresa adjudicatària també ha de complir les obligacions essencials següents:
a) El compliment i la promoció dels drets humans previstos en els tractats subscrits per l’Estat i en altres disposicions d’aplicació tant a nivell nacional com internacional. L’empresa adjudicatària ha d’acceptar que els serveis de l’entitat contractant puguin realitzar les comprovacions necessàries per verificar aquest compliment. En especial, l’empresa adjudicatària ha de col·laborar activament amb la persona responsable del contracte a l’hora d’acreditar el compliment d’aquestes obligacions.
b) La comunicació a l’òrgan de contractació de les possibles vulneracions de drets humans de les quals tingui constància, tant en els processos de contractació pública com durant l’execució del contracte.
c) La col·laboració amb l’òrgan de contractació en les comprovacions a què fa referència l’apartat a) d’aquesta clàusula. Igualment, l’empresa adjudicatària ha d’aportar la informació que li sigui sol·licitada amb la finalitat d’acreditar el compliment dels drets humans, així com la que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposin a les empreses adjudicatàries, sense perjudici del compliment de les obligacions de transparència que corresponguin de forma directa per previsió legal.
d) La transmissió a l’òrgan de contractació de la cadena de valor, de manera que s’exposi el desenvolupament de les activitats de l’organització empresarial de l’empresa adjudicatària en totes les fases de producció.
d) Per acreditar les anteriors obligacions, l’empresa adjudicatària ha de signar una declaració responsable sota la seva responsabilitat.
2. Aquestes obligacions són exigides igualment a totes les empreses subcontractistes que participin en l’execució del contracte.

B. Causes de resolució

CAUSES DE RESOLUCIÓ

Són causes de resolució del contracte:

a) L’incompliment de les obligacions en matèria de drets humans previstes als plecs.