Newsletter

Àmbit material d’aplicació de la Guia

DESCARREGA'T LA GUIA EN PDF

La Guia té com a objecte tots els contractes públics, ja siguin de dret administratiu o de dret privat, adjudicats per les entitats contractants a què es fa referència en l’apartat anterior.

Les mesures per afavorir els drets humans es poden incloure, en funció de les característiques del contracte, en les següents fases del procediment de contractació:

  • Fase de preparació. Definició de condicions especials de contractació
  • Fase de selecció. Criteris de solvència i admissió
  • Fase d’adjudicació. Valoració de les ofertes de les empreses licitadores
  • Fase d’execució. Condicions d’execució, sanció i resolució.

Les mesures establertes en aquesta Guia s’han d’incloure als plecs de clàusules administratives particulars (o PCAP) o bé als plecs de condicions tècniques, i la figura de la persona responsable del contracte és qui les ha de fer efectives.

Aquesta Guia té caràcter general i la seva aplicació concreta dependrà del tipus de contracte i del procediment de licitació. Atesa la finalitat estratègica d’aquesta Guia, la defensa i la realització dels drets humans, la incorporació d’aquests criteris no comporta en cap cas un avantatge específic i concret en el contracte per a alguna de les empreses contractistes. Per aquesta raó, la defensa i la realització dels drets humans pot ser present en tot tipus de contracte públic, al marge del seu objecte.